Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

«ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε 53645/33/Β/03/02, ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 10050953000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας
««ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ » που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή της 03/10/2018 καλούνται οι κ.κ.
μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25/10/2018 ημέρα Πέμπτη
8.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στη Φήκη Τρικάλων, για να συζητήσουν και να
λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Λοιπές ανακοινώσεις.


Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης
των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους
στα γραφεία της Εταιρείας, τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την
ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Στη Συνέλευση δικαιούνται, σύμφωνα με το
Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου.

ΦΗΚΗ 03/10/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΒΕΣΖΦΑmap ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     phone 24310 51166     fax 24310 51038     email info@nuprema.gr